Jana gana man National Anthem INDIA
VideoReadr by edufied

Jana gana man National Anthem INDIA<br>Jana gana man National Anthem INDIA
Jana gana mana adhinaayak jay he
Bharat bhagyavidhata
Punjan Sindh Gujarath Maratha
Dravid Utkal Banga
Vindhya Himachal Yamuna Ganga
Uchchhal jaladhi taranga
Tava shubha naame jaage
Tava shubha aashish mange
Gahe tava jayagatha
Jana gana mangal daayak jay he
Bharat bhagyavidhata
Jay he, Jay he, Jay he, Jay he
Jay jay jay jay he

Share


Embed

Get embed code to put this VideoReadr into your site